perjantai 31. heinäkuuta 2009

New Age

New Age -liikettä esitellään suomalaisessa Wikipediassa seuraavasti:
New Age (engl. uusi aikakausi) on länsimaisen kulttuurin piirissä vaikuttava laaja uskonnollishenkinen liike, jonka luonteenomaisena piirteenä on yksilöllinen ja monista eri lähteistä ammentava henkinen kehitys. Uudella aikakaudella tarkoitetaan astrologista Vesimiehen aikaa, erotuksena vanhaan Kalojen aikaan. Liikkeellä ei ole varsinaista yhteistä johtoa tai oppijärjestelmää, vaan se on pikemminkin erilaisten henkisten etsijöiden yhteenliittymä. Monet New Agen harjoittajat eivät itse käytä toimintaansa viitatessaan New Age -nimitystä. Liikettä pidetään myös kristinuskolle vieraana ja vihamielisenä.

Käsitteen 'New Age' ja suomalaisen nimityksen 'rajatieto' merkityksen mahdollisesta vastaavuudesta en osaa sanoa mitään. Joka tapauksessa rajatiedon nimellä kulkevissa lehdissä ja kirjoissa sisältö on lähes kokonaan New Agea. Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, että vastaavuus ei ole kovinkaan täydellinen. New Agen rajat ovat niin epämääräiset, että pyrin esittelemään karkeasti vain tyypillisimpiä piirteitä.

New Age -väen tärkeimpinä päämäärinä näyttää olevan hyvä olo ja henkinen kehitys, joita edistetään sopivalla ravinnolla, ruumiinkulttuurilla ja mietiskelyllä. Lisäksi käytetään avuksi psyykkisiä näkijöitä ja lukemattomia erilaisia terapioita. Maailmankuva syntyy alan auktoriteettien kertomasta tiedosta, kanavoidusta tiedosta ja kansantarujen sisällöstä. New Age on nykyään laajaa liiketoimintaa, joka antaa toimeentulon suurelle joukolle alan palveluiden ja tavaroiden tarjoajia.

Opettajilta saatua tietoa, kanavoitua tietoa ja jopa kansantarinoiden tietoa pidetään New Agessa luotettavampana kuin tieteellisesti todettuja asioita. Perusteluna on se, että tiede muuttuu aikojen kuluessa mutta ikuiset totuudet eivät koskaan muutu. Arvellaan, että kyllä tieteen edustajatkin joskus tulevaisuudessa löytävät asiat, jotka henkisesti kehittyneet viisaat ovat aina tienneet. Näin ajattelevat eivät ole ymmärtäneet tieteen kehityksen luonnetta. Siihen kuuluu asioiden ymmärtämisen jatkuva tarkentuminen ja täsmentyminen uusien havaintojen seurauksena. Suuret läpimurrot ovat harvinaisia, mutta niitäkin voi tapahtua. Mutta koskaan ei hyvin tehtyä työtä tieteessä ole tarpeen mitätöidä, vaan sen arvo säilyy ainakin kyseiseen historialliseen tilanteeseen suhteutettuna.

New Age -väki uskoo asiat sellaisinaan, ilman tulkintamahdollisuuksien huomioimista ja ilman vertailuja ja tarkistuksia. Periaatteena on usein, että mikä tuntuu hyvältä, sen täytyy olla totta. Jos esimerkiksi kuulee ääniä päässään, niin niiden oletetaan tulevan henkimaailmasta tai tähtiläisiltä. Varsin yleisinä esiintyviä harhoja ja tavallisten ilmiöiden väärintulkintoja pidetään suoralta kädeltä "yliluonnollisina" ilmiöinä.

Kriittisyyden puuttuminen aiheuttaa sen, että New Age -väki on helposti huijattavissa. Muutaman vuoden takainen "maailman parhaan selvänäkijän" Maria Duvalin läpinäkyvä huijaus tehosi julkisuudessa olleiden tietojen mukaan 30 000 asiakkaaseen Suomessa. Meedioiden ja selvänäkijöiden asiakkaat eivät huomaa, että näiden näkijöiden lähes poikkeuksetta käyttämä menetelmä on kokemuksensa pohjalta tehdä arvausluontoisia, epämääräisiä kysymyksiä. Kun asiakas vastaa ja antaa täsmennyksiä asioihin, niin näkijä syöttää tiedot takaisin ikäänkuin ne olisivat hänen omia näkemisiään. Myöhemmin asiakas sitten kertoo, että "hän tiesi kaiken elämästäni ", vaikka näkijän ei itse asiassa ole tarvinnut nähdä yhtään mitään.

Tällä arvostelulla en pyri mitätöimään kaikkia näkijöitä ja heidän antamiaan tietoja. Olen itsekin muutamissa meedioistunnoissa huomannut meedion antavan niin yksityiskohtaisia tietoja, että heidän on ollut pakko tietää jotakin selittämätöntä. Toin esiin vain sen, että New Age -väki näyttää olevan kykenemätöntä arvioimaan näkijöiden aitoutta.

On olemassa lukemattomia asioita, joissa New Age -väki pitää epämääräisistä lähteistä saatuja tietoja parempina kuin tieteen tarjoamia käytännön tosiasioita. Esimerkiksi väitetystä planeetta Nibirusta eli planeetta-X:stä tai Auringon viereen muodostuvasta uudesta aineellisesta auringosta annettuja tietoja ei tarkisteta tähtitieteilijöiltä. 24-säikeisestä DNA:sta ei kysytä biologeilta eikä ontosta tai suuria asumisonkaloita sisältävästä maapallosta kysytä geologeilta asiantuntijan mielipidettä. Toisinaan perusteluna on se, että tieteentekijöiden uskotaan syystä tai toisesta salaavan oikeita tietoja suurelta yleisöltä.

Olemassa olemattomien asioiden tarkistamista vastaan käytetään suojana niiden tekemistä epämääräisiksi. Tarvittaessa ne ovatkin toisella tasolla, niiden värähtelytaajuus vähän eroaa tai ne ovat muuten vain näkymättömissä. Tapahtumat voivat olla kvanttihyppyjä, jotka eivät vielä näy mutta taatusti tulevat esiin lähitulevaisuudessa.

New Age -väki askaroi koko ajan myös parapsykologian tutkimusalaan kuuluvien asioiden parissa ja heillä epäilemättä on toisinaan myös aitoja psi-kokemuksia. Valitettavasti näistä ei kuitenkaan saada laadukasta tutkimusaineistoa mahdollisille havaintojen kerääjille. Lähes poikkeuksetta kokijat eivät tee muistiinpanoja eivätkä dokumentoi tapahtumia millään muullakaan tavalla eikä heillä myöskään ole silmää tärkeille yksityiskohdille. Perusteluna on, että heillä ei ole tarvetta todistella kokemuksiaan kenellekään muulle, riittää kun he itse tietävät mistä on kysymys. Heitä ei liikuta se seikka, että maailma olisi hyvin erilainen paikka jos valtavirran tieteissä yleisesti hyväksyttäisiin psi-ilmiöiden olemassaolo ja ilmiöitä tutkittaisiin nykyistä laajemmin.

New Agen maailmankuvaan uppoutuneen on hyvin vaikeata luopua käsitystensä paikkansa pitämättömistä osista edes äärimmäisen selvien käytännön tosiasioiden edessä. Perustavaa laatua olevista ideoista luopuminen on kovin tuskallista ja siksi näitä muutoksia näyttääkin tapahtuvan harvoin. Olen löytänyt netistä kaksi tällaista omakohtaisesti kerrottua tapausta, joihin kannattaa tutustua:

http://www.csicop.org/si/2004-05/new-age.html
http://www.skepticreport.com/newage/confessionswoo.htm

tiistai 7. heinäkuuta 2009

Parapsykologian kenttä

Kautta aikojen on kerrottu merkillisistä selittämättömistä tapahtumista ja on ollut henkilöitä, jotka ovat kertoneet tietävänsä jotakin henkimaailmasta. Parapsykologian järjestelmällinen tieteellinen tutkimus lähti liikkeelle spontaanitapausten keräilyllä ja tarkistuksilla sekä meedioiden tutkimisella. Mitä ilmeisimmin haluttiin tieteen keinoin osoittaa henkimaailma ja kuolemanjälkeinen persoonallisuuden jatkuminen käytännön tosiasioiksi. Muutamassa kymmenessä vuodessa tuli selväksi, että tuon tavoitteen toteuttaminen oli mahdotonta. Optimistisissa odotuksissa jouduttiin pettymään ensimmäisen kerran ja sen jälkeen on tullut muutamia pettymyksiä lisää.

Parapsykologian tutkijat ovat ottaneet käyttöön termin psi-ilmiöt tarkoittamaan selittämättömiä ilmiöitä, jotka näyttävät olevan jotenkin riippuvaisia ihmisten psyykestä. Mahdollisten psi-ilmiöiden mekanismit ovat täysin aistihavaintojen tavoittamattomissa. Vain näiden mekanismien lopputulokset ovat havaittavissa, eli joku on saanut oikeata tietoa selittämättömällä tavalla tai havaitaan fysikaalisia ilmiöitä.

Psi-ilmiöt jakautuvat karkeasti ESP:hen eli aistien ulkopuoliseen havaitsemiseen ja psykokinesiaan eli fysikaaliseen vaikutukseen. ESP:n erikoistapauksena voidaan pitää ennalta tietämistä, koska mitään havaittavaa ei vielä pitäisi olla olemassa.

Koska psi-ilmiöiden prosessit tapahtuvat pimennossa, niin ilmiöiden osa-alueita on pidettävä vain alustavana jaotteluna. Yksittäiselle ilmiötyypille voidaan keksiä useampia selitysmalleja. Esimerkiksi telepatia voisi olla 'lähettäjän' psykokinesiaa 'vastaanottajan' aivoissa, 'vastaanottajan' selvänäköä 'lähettäjän' aivoista, 'vastaanottajan' ennaltatietämistä tulevista tarkistuksista tai 'vastaanottajan' psykokinesiaa 'lähetettävän' aiheen valinnassa. Jälleensyntymämuistot voivat olla super-ESP:tä tai 'edellisen persoonallisuuden' hengen osittaista possessiovaikutusta.

Psi-ilmiöiden tutkimus jakaantuu ainakin kahdella tavalla. On spontaanitapausten tutkimusta ja toisaalta kokeellista tutkimusta. On ilmiöiden olemassaolon osoittamiseen tähtäävää tutkimusta ja toisaalta "prosessiorientoitunutta" eli ilmiöiden taustamekanismien selvittämiseen tähtäävää tutkimusta. Onnistunut prosessiorientoitunut tutkimus tekisi mahdolliseksi mahdollisimman kattavan teorian kehittämisen parapsykologiaan ja antaisi loppujen lopuksi parhaan näytön ilmiöiden olemassaolon osoittamiseksi. Ongelmat ovat kuitenkin vaikeita eikä kovin vakuuttavia tuloksia ole toistaiseksi saatu.

Spontaanitapauksista raportoidaan vahvojakin ilmiöitä, varsinkin poltergeist-ilmiöiden yhteydessä. Kokeellinen tutkimus tuottaa useimmiten kovin heikkoja vaikutuksia, mikä edellyttää suuria koemääriä ja niiden tilastollista tarkastelua.

Prosessiorientoitunut tutkimus on tuottanut joitakin ainakin alustavia tuloksia. Esimerkiksi psi-ilmiöiden olemassaoloon uskovat tuottavat yleensä parempia koetuloksia kuin henkilöt, jotka eivät psi-ilmiöihin usko. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri koetilanteessa tuottaa yleensä parempia tuloksia kuin kielteinen ilmapiiri. Koehenkilöiden tai kokeenjohtajien vahva motivaatio tuottaa yleensä parempia tuloksia kuin heikko motivaatio. Ihmisen kuoleminen näyttää olevan raju tapahtuma, koska sen ympärillä kerrotaan tapahtuvan paljon psi-ilmiöitä.

Parapsykologian yhteydessä esiintyy melko paljon myös oheistutkimusta, esimerkiksi ihmisten uskomuksista ja psykologisesta suuntautuneisuudesta sekä vilpin mahdollisuuksien poissulkemisesta.

Kattavan teorian puuttuminen ei tee parapsykologian tutkimusta mahdottomaksi. Spontaanisti saatuja tietoja, aistein tehtyjä havaintoja, fysikaalisten ilmiöiden vaikutuksia ja saatuja koetuloksia voidaan tutkia mielin määrin. Parapsykologian tutkimus maailmassa on tällä hetkellä kovin vähäistä. Ankaran arvostelun takia rutiinikäytössä on kokeiden sokkoutus ja kaksoissokkoutus ehkä yleisemmin kuin millään muulla tieteenalalla.

Parapsykologia on osoittautunut voimakkaita tunteita herättäväksi tutkimusalaksi. Ilmeisenä syynä on se, että siinä ovat kyseessä maailmankuvan perusteet, ja omaksuttujen peruskäsitysten horjuminen on meille kaikille äärimmäisen tuskallista.

sunnuntai 5. heinäkuuta 2009

Parapsykologian linkkejä

Päivitetty 12.8.2013 ja 13.10.2014

Parapsykologiaan tutustuminen Internetin kautta on työlästä, koska kyseessä on monipuolinen ja kovin hajanainen tieteenala. Suuri hankaluus on myös se, että parapsykologia rajoittuu New Ageen jatkumon välityksellä siten, että ankaran kriittinen tieteellisyys vähitellen muuttuu yhä kritiikittömämmäksi, eikä New Age -päässä loogista lähdekritiikkiä esiinny enää nimeksikään. Skeptikot pyrkivät mitätöimään parapsykologisen tutkimuksen ja he ovat mm. vesittäneet Wikipedian perusteellisesti. Tästä syystä kaikki parapsykologiaa koskeva tieto on tarkistettava monipuolisesti useammasta lähteestä. Yritän tässä jutussa helpottaa tätä jyvien erottelemista akanoista.

Yleissivustoja

Yleissivustojen avulla pääsee kiinni parapsykologian verkostoon ja lukemaan ilmaiseksi hyvin suuren määrän alan artikkeleita.

Parapsychological Association (PA)
http://www.parapsych.org/

Society for Psychical Research (SPR)
http://www.spr.ac.uk/

Parapsychology Foundation (PF)
http://www.parapsychology.org/

Ian Stevensonin kotisivut (Virginian yliopisto)
http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies/

Annalisa Ventolan blogi
http://publicparapsychology.blogspot.com

Society for Scientific Exploration (SSE)
(muutakin kuin parapsykologiaa)
http://www.scientificexploration.org/

George P. Hansenin kotisivut
http://www.tricksterbook.com/

Skeptical Investigations
Sivustolla esiintyy mielestäni hiukan liian suurta varmuutta joistakin parapsykologian selitysyrityksistä.
http://www.skepticalinvestigations.org/home.htm

Dean Radinin blogi
Paljon hyvää asiaa parapsykologiasta. En henkilökohtaisesti ole kaikista asioista aivan samaa mieltä kuin Radin – ehkä siksi, että peruskoulutuksemme ovat erilaiselta pohjalta.
http://deanradin.blogspot.fi/


Vapaasti luettavissa olevaa aineistoa

European Journal of Parapsychology
Julkaiseminen lopetettu, vanhoja numeroita vapaasti luettavissa.
http://ejp.org.uk/

Yli 400 artikkelia SSE:n julkaisusta JSE
http://www.scientificexploration.org/journal/articles.html

PA:n sivuilla ovat vuotuisten kokoontumisten abstraktit, joista voi tarkistaa, mitä aiheita eri vuosina on tutkittu
http://www.parapsych.org/section/24/convention_abstracts.aspx


Usein esitettyjä kysymyksiä

Parapsykologiasta saa käsityksen tutustumalla PA:n FAQ-sivustoon. Esittely ei mielestäni ole paras mahdollinen, koska siinä kuvastuu viime vuosikymmeninä vallinnut psykologian ja mikrotason ilmiöiden suosiminen ja spontaanitapauksien laiminlyöminen.
http://www.parapsych.org/faq_file1.html

Kysymyksistä on myös vanha suomennos, josta alkuperäiseen sivustoon tehdyt päivitykset puuttuvat.
http://www.pcuf.fi/~msiivola/para2000/perus/parafaq.html


Parapsykologian periaatteita valaisevia artikkeleita ja videoita

Carlos S. Alvarado, Ph.D.: WHAT IS PARAPSYCHOLOGY?
http://www.pflyceum.org/64.html

Lecture by Stephen E. Braude on the Photographs of Ted Serios
http://www.youtube.com/watch?v=V34EjMHzTkg


Haastatteluja ja keskusteluita

Skeptiko
Hyvä podcast-sivusto, jolla pääsee kuuntelemaan ja lukemaan parapsykologian tilannetta ja periaatteita valottavia haastatteluja. Podcastin isäntä Alex Tsakiris on taipuvainen uskomaan salaliittoteorioihin, mutta sen ei pidä antaa estää kuuntelemista.
http://www.skeptiko.com/

Skeptiko-keskustelufoorumi
Paras löytämäni keskustelufoorumi, jolla käsitellään myös parapsykologiaa. Sinne osallistuu monien psi-ilmiöiden asiantuntijoita ja myös ilmiöiden kokijoita. Monien luonnontieteellinen perusta on hyvin heikko, joten he uskovat epäilyttäviin asioihin kuten esimerkiksi älykkääseen suunnitteluun (ID). Itse olen osallistunut keskusteluun nimimerkillä "Lusikka".
http://www.skeptiko-forum.com/

lauantai 4. heinäkuuta 2009

Miksi tämä blogi?

Päivitetty 18.12.11, 8.9.2013, 2.6.2014 ja 29.10.2014

Parapsykologia on tällä hetkellä tuntematon tieteenala suuren yleisön ja tieteen valtavirran edustajien keskuudessa. Tämän blogin tarkoitus on tehdä aihetta tunnetummaksi tarjoamalla pitkän harrastusaikani kuluessa löytämiäni asioita laajempien piirien luettavaksi. Tämä ei ole tavallinen ajankohtaisblogi, vaan pyrin vähentämään otsikoiden lukumäärää ja asioiden päällekkäisyyttä päivittämällä valmiita juttuja tarpeen mukaan.

Itse olen enemmän kiinnostunut fysikaalisista spontaanitapauksista kuin psykologisluonteisesta kokeellisesta tutkimuksesta. Tämä on väistämättä vaikuttanut juttujeni valintaan ja sisältöön.
Jos joku löytää selvän asiavirheen blogista ja ilmoittaa siitä minulle, niin lupaan korjata virheen kohtuullisessa ajassa. Huomaan korjaustarpeen parhaiten sähköpostistani (okivi at brev.fi), jonne toivon myös saavani ilmoituksia psi-spontaanitapauksista ja varsinkin edelleen aktiivisista poltergeisteista.


Parapsykologia luokittelujärjestelmissä

Parapsykologian jääminen tuntemattomaksi ilmenee selvästi siitä, miten ala sijoittuu kirjakauppojen, kirjastojen ja keskustelufoorumeiden luokitteluketjuissa, esimerkiksi seuraavasti:

1. Suomi24-foorumi
Suomi24 > Keskustelu > Uskonnot & uskomukset > Rajatieto > Parapsykologia
Ja millaisessa seurassa parapsykologia siellä omalla tasollaan onkaan:
Astrologia, Ennustukset, Kummittelu, Kuuhulluus, Magia, Mitä kuoleman jälkeen?, New age, Selvänäkö & ennustaminen, Taikausko, Tarot, Ufot, Vaihtoehtoiset hoidot, Yleistä rajatiedosta.
Parapsykologia on tieteenala, jolla ei ole mitään tekemistä uskontojen, uskomusten ja okkultismin kanssa, paitsi silloin kun parapsykologian tutkijat tarkastelevat niitä tieteellisin menetelmin esimerkiksi vertailutarkoituksessa.

Aika merkillistä on, että skeptismiä puolestaan pidetään tieteellisenä, esimerkiksi Suomi24-foorumissa skeptismi esiintyy tieteen osiossa. Tämä siitä huolimatta, että skeptinen kirjallisuus on kaikkea muuta kuin tieteellistä ja skeptismin näkyvät edustajat taikuri Randi ja Martin Gardner eivät ole tieteen tekijöitä.

2. Kirjamyynti netissä
Free Books > Religion & Spirituality > Occult > Parapsychology.
3. Iconclass-luokittelujärjestelmä

http://www.fng.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vtm/embeds/vtmwwwstructure/15775_iconglasssanasto.pdf
Iconclass on rakenteeltaan hierarkinen luokitusjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista ryhmitellä taideteosten ja valokuvien aiheet systemaattisesti.
Parapsykologia sijoittuu tässä kuvien hierarkiassa seuraavasti:
1 Uskonto ja uskomusmaailma
   13 magiikka, yliluonnollisuus, okkultismi
       13D taikuus, loitsiminen (paha silmä, muodonmuutos, parantamiset, jne.)
       13E ennustaminen ~ magiikka
       13F mikrokosmos ~ makrokosmos
       13G taikausko, kansanomaiset uskomukset
       13H parapsykologia

Parapsykologia Suomessa ja Wikipediassa

Suomessa parapsykologian tilanne on kovin huono. Täällä ei ole ainakaan moneen vuosikymmeneen ollut mahdollisuutta yliopistojen puitteissa tutkia psi-ilmiöiden mahdollista esiintymistä muuta kuin epäsuorasti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi on voitu tutkia "yliluonnolliseen" uskomista tai sen esiintymistä kansantarinoissa. Varmuuden vuoksi näissä muutamissa opinnäytteissä on vähintään ollut pakko mainita, että tutkimuksessa ei oteta kantaa paranormaalien ilmiöiden olemassaolon mahdollisuuteen. Varminta on ollut antaa lukijan ymmärtää, että sellaiset ilmiöt tietenkin ovat pelkkää humpuukia.

Suomalaisessa Wikipediassa on muutamien vuosien kuluessa ollut kuvaava näytelmä parapsykologian sivulla. Ensin siellä oli kömpelö skeptinen katsaus parapsykologian historiaan Suomessa ja vahvasti skeptisesti vinoutunut näkemys parapsykologiasta. Niin kirjallisuus- kuin linkkiluettelokin sisälsi pelkästään skeptisiä lähteitä.

Sitten sinne jotkut kävivät lisäämässä myös muutaman viittauksen parapsykologiseen tutkimukseen ja rajatietoon. Skeptikot kävivät varsin vikkelästi siivoamassa lähes kaiken pois ja kirjoittivat vain suppean skeptisen katsauksen parapsykologiaan. Kaikki lähdeviitteet olivat taas skeptisiä lukuun ottamatta Suomen Parapsykologisen Tutkimusseuran sivujen linkkiä. Seura oli saanut armon ehkä siksi, että sen sivut sisältävät pääasiassa ns. rajatiedon aineistoa, joten ne palvelivat Wikipediassa parapsykologian ja rajatiedon sekoittamista yhdeksi ja samaksi asiaksi.

Seuraavassa vaiheessa joku kävi laittamassa sivun uuteen uskoon esittelemällä parapsykologiaa varsin asiallisesti ja laittamalla lähdeluetteloon ja linkkeihin viittauksia parapsykologian tutkimukseen. Tasapuolisuuden vuoksi siellä oli myös skeptistä aineistoa, jota aivan aiheellisesti myös arvosteltiin. Nyt, 17.12.2011, skeptikot ovat taas käyneet siivoilemassa. Parapsykologian tieteellisestä kirjallisuudesta, tutkimuksesta ja sen tuloksista ei kerrota mitään.

Wikipedian skeptinen vartiointi tietenkin tapahtuu tieteen ja valistuksen nimissä ja tietämättömyyden vuoksi epäilemättä myös vilpittömin mielin. Kuitenkin sisällön tiukka sääntely tuntuu melkoiselta ylivoimaväkivallalta. On kummallista, että parapsykologian Wiki-sivulla ei saa olla suoria viittauksia parapsykologian akateemiseen tutkimukseen ja on kovin valitettavaa, että tieteen edustajat eivät näytä huomaavan siinä mitään epäilyttävää.

Englanninkielinen Wikipedia on samanlaisessa vartioinnissa, mutta siellä parapsykologian artikkelia ei ole mahdollista pitää yhtä yksipuolisena kuin Suomessa. Kansainväliset skeptikot ovat käynnistäneet Wikipedia-projektin nimeltä "Guerrilla Skepticism" eli sissiskeptismi skeptisten ihmisten imagon parantamiseksi ja huuhaan torjumiseksi (Linkki 1). Suomessa tietenkin otetaan mallia isommista kuvioista.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että englanninkielisessä Wikissä sissiskeptismi on nimensä mukaisesti tuottanut tehokkaasti hyvin skeptisiä tuloksia. Valitettavinta on se, että mukana on erittäin selviä asiavirheitä, joita ei kukaan pääse korjaamaan. Sissit poistavat korjaukset välittömästi ja jopa kokonaan estävät kyseisen korjaajan pääsyn kirjoittamaan Wikiin mitään muutakaan (Linkit 1 ja 2).

Kun Wikipedian kohdalla tilanne on tällainen ja rajatiedon harrastajatkaan eivät asiaa paranna, niin suomen kielellä on olemassa kovin vähän asiallista tietoa parapsykologiasta. Sitä puutetta paikkaamaan tämä blogi on perustettu.Linkkejä

1. Wikapediatrician Susan Gerbic discusses her Guerrilla Skepticism on Wikipedia project
http://www.csicop.org/specialarticles/show/wikapediatrician_susan_gerbic_discusses_her_guerrilla_skepticism_on_wikiped

2. Wikipedia - We have a problem (Tumbleman Sheldrake case study)
http://www.skeptiko-forum.com/threads/wikipedia-we-have-a-problem-tumbleman-sheldrake-case-study.381/

3. The Guerrilla Skeptics: Taking Creepy to 11
http://www.skeptiko-forum.com/threads/the-guerrilla-skeptics-taking-creepy-to-11.377/